3R x 8C ทักษะเด็กยุคใหม่ ต้องมี

 

3R x 8C ทักษะเด็กยุคใหม่ ต้องมี
 

เพิ่มเพื่อน

 

3R x 8C คืออะไร ?
 

          เมื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ระบบการศึกษา ก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบ online หรือ network ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า โลกแห่งการศึกษาได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเฉพาะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ การเรียนการสอนแบบเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับเด็ก ๆ ยุคใหม่แล้วค่ะ

 

ทักษะเด็กยุคใหม่ 3R x 8C


วันนี้เรามีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรียกว่า 3R x 8C มาแบ่งปันกันค่ะ

 

3R คือ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) ได้แก่
 

          1. Reading : สามารถอ่านออก อ่านจับใจความได้

 
          2. (W)Riting : สามารถเขียนได้ สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ


          3. (A)Rithemetics : มีทักษะการคำนวณ คิดแบบนามธรรม

 

ส่วน 8C คือ ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ได้แก่


          1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้


          2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม


          3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม


          4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ


          5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ


          6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี


          7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้


          8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย

 

          ซึ่งทุกทักษะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชาเลยทีเดียว ทักษะเด็กยุคใหม่ 3R x 8C เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อนทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น!


          สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็ก ๆ นั้น แน่นอนว่าไม่สามารถสร้างกันได้ง่าย ๆ ด้วยการบอกกล่าว แต่ต้องสร้างด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีครูหรือผู้ปกครองทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำหรือแนะแนวทาง และควรสร้างแต่เนิ่น ๆ โดย ซิสซานา พาลเมอร์ (Tsisana Palmer) ครูและเจ้าของเว็บไซต์ techteachercenter.com ได้อธิบายการปรับตัวและทักษะที่ต้องมีเพื่อสอนเด็กในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
 

📝 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้เรียน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการกำหนดว่าพวกเขาอยากรู้อะไร

📝 สมาร์ทโฟนไม่ใช่สิ่งต้องห้ามอีกต่อไป แต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน ทำการบ้าน นำเสนอเรื่องราว หรือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้

📝 ครูและผู้ปกครองต้องตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย ใช้เทคโนโลยีในมือ ออกเดินทางไปทั่วโลก เพราะอินเทอร์เน็ตคือกุญแจที่จะเปิดโลกกว้างให้กับเรา


         เมื่อโลกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งการเตรียมความพร้อมทั้งสมองและร่างกายให้เด็ก ๆ สามารถปรับตัว และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เด็กในยุคดิจิทัลอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข

          ที่ BrainFit เราพัฒนาศักยภาพสมองของเด็ก ๆ แต่ละด้านให้แข็งแรงเพื่อให้เด็ก ๆ มีทักษะพื้นฐานที่แข็งแรงและพร้อมเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันข้างหน้า! 

 

------------------
 
ติดต่อขอทดลองเรียน ฟรี!

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

 091-774-3769

เพิ่มเพื่อน

LINE: @brainfit_th 

 


 

อ้างอิง: Foundation for Children, GSB Generation

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี