CognitiveMAP

 

การประเมินทักษะก่อนและหลังเรียน BrainFit® CognitiveMAP

 

 

BrainFit® CognitiveMAP คือ การประเมินทักษะสมองที่ครอบคลุมทักษะพื้นฐานสมองทั้ง 5 ด้าน (Whole-Brain Cognitive) มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินทักษะพื้นฐานสมองของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อทักษะความสามารถในการเรียนรู้ แรงกระตุ้น รวมถึงพฤติกรรม และการแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

เพราะทางสถาบัน BrainFit เราเชื่อว่า การมีทักษะสมองที่แข็งแรงจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อ สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และจดจำรายละเอียดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่นักเรียนกำลังอ่านหนังสือ หากนักเรียนมีทักษะการมองและกล้ามเนื้อตาที่แข็งแรง (Eye tracking) ก็จะยิ่งช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น เพราะสามารถมองตัวอักษร เชื่อมโยงคำและความหมายได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นนักเรียนจึงใช้พลังสมองน้อยลงในการมองหรืออ่านตัวอักษร มีพลังเหลือสำหรับการวิเคราะห์ ตีความหมาย และทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หรือถ้านักเรียนมีทักษะความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้นักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

เพราะฉะนั้นแล้ว ยิ่งนักเรียนมีทักษะสมองที่แข็งแรงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินรูปแบบ BrainFit® CognitiveMAP ดีอย่างไร?

 

ช่วยให้เข้าใจทักษะพื้นฐานสมองในแต่ละด้านของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เข้าใจว่าสมองด้านใดที่แข็งแรง หรือด้านใดที่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ช่วยให้เข้าใจนักเรียนมากขึ้น ทราบถึงสาเหตุที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ความสามารถในการเรียน การแสดงออกทางพฤติกรรม แรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่

เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้นักเรียน ทั้งผู้ที่มีทักษะสมองที่แข็งแรง หรือผู้ที่ยังอ่อนในทักษะบางด้าน ก็สามารถฝึกและพัฒนาให้ทักษะสมองแข็งแรงมากขึ้นได้

ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมแบบรายบุคคล

ช่วยติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลทักษะของนักเรียน ทั้งก่อนและหลังการฝึกได้อย่างละเอียด

 

BrainFit® Cognitive MAP ครอบคลุมการประเมินทักษะสมองทั้ง 5 ด้าน

 

1. ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย (Motor)

 1. Balance - การทรงตัว
 2. Motor Planning - การวางแผนการเคลื่อนไหวร่างกาย
 3. Eye-Hand Coordination – การทำงานประสานกันระหว่างตากับมือ
 4. Fine Motor Control - การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 

2. ทักษะการมอง (Vision)

 1. Visual Memory – ความจำจากการมอง
 2. Visual Working Memory - ความจำระยะสั้นจากการมอง
 3. Eye Tracking Speed – การไวในการมอง
 4. Visual Perception – การรับรู้และประมวลผลจากการมอง
 5. Visual Reasoning – การรับรู้ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากการมอง

 

3. ทักษะการฟัง (Auditory)

 1. Auditory Memory – ความจำจากการฟัง
 2. Auditory Working Memory – ความจำระยะสั้นจากการฟัง
 3. Word Discrimination – การแยกความแตกต่างของคำ
 4. Pitch Discrimination – การแยกความแตกต่างของเสียง
 5. Language Working Memory - ความจำระยะสั้นด้านการเรียนรู้ภาษา

 

4. ทักษะสมาธิและการจดจ่อ (Focus)

 1. Processing Speed - ความไวในการประมวลผล
 2. Cognitive Flexibility - ความยืดหยุ่นในการคิด
 3. Visual / Auditory Attention Stamina - สมาธิจากการมองและการฟัง
 4. Visual / Auditory Impulse Control – การยับยั้งชั่งใจจากการมองและการฟัง

 

5. ทักษะอารมณ์ (Emotions)

 1. Growth Mindset – กรอบความคิดและทัศนคติแบบพัฒนาได้
 2. Emotions Recognition – การรู้จักและเข้าใจอารมณ์
 3. Emotions Regulation - การจัดการและควบคุมอารมณ์

 

ตัวอย่าง รายงานการประเมิน BrainFit® CognitiveMAP

 

 

รายงานการประเมินจะรายงานผลอย่างละเอียด ประมาณ 15-20 หน้า ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

ผลสรุปภาพรวมของการประเมินทักษะสมองทั้ง 5 ด้านของนักเรียน 
การวิเคราะห์ทักษะสมอง ความสามารถ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยละเอียด ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้าน
คำแนะนำสำหรับระยะเวลาการฝึก เพื่อใช้สำหรับประเมินทั้งก่อนและหลังเรียนกับทางสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน BrainFit® CognitiveMAP เหมาะสำหรับใคร

 

 • สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 4-18 ปี 

 • ระยะเวลาในการประเมิน 60-90 นาที 

 • ฟังผลการประเมิน 30 - 45 นาที 

 • ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท / 1 คน

 

BrainFit® CognitiveMAP เป็นการประเมินที่มีมาตรฐานแบบสากล

 

เก็บข้อมูลสถิติจากนักเรียนมากกว่า 5,000 คน
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 


 

 

 

 

 

 

ต้องการทำการนัดหมายเพื่อรับการประเมิน BrainFit® CognitiveMAP

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม BrainFit®

ที่ BrainFit เราช่วยฝึกและพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะทางด้านสังคม ผ่านกระบวนการฝึกทักษะสมองทั้ง 5 ด้านให้แข็งแรง Whole Brain Training เหมาะสำหรับเด็ก ๆ อายุ 3-18 ปี 

 

BrainFit Junior สำหรับเด็ก 3-6 ขวบ

BrainFit Scholar สำหรับเด็ก 7-18 ปี

 

ติดต่อเรา:

02-656-9938 / 02-656-9939 / 091-774-3769

[email protected]

Line: @brainfit_th

 

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี