Fast ForWord  คืออะไร? และเหมาะสำหรับใคร?

 

Fast ForWord 
คืออะไร และเหมาะสำหรับใคร?

 

 โปรแกรม Fast ForWord คืออะไร? 


โปรแกรม Fast ForWord คือโปรแกรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความยากลำบากในการอ่าน สามารถพัฒนาทักษะนี้ให้แข็งแรง และทำงานได้ดียิ่งขึ้น 

 

โดยโปรแกรมนี้ใช้หลักการทำงานที่อิงมาจาก evidence-based หรือ หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการดูแลรักษา และช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากในเรื่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยดูจากข้อมูลที่ดีที่สุด และชัดเจนที่สุดเท่าที่จะมี แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการดูแลรักษา ช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล และรอบคอบ 

 

ซึ่งในที่นี้โปรแกรม Fast ForWord ก็ได้นำเอาหลักการนี้มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการใช้ภาษา โดยได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมให้เหมาะสำหรับการกระตุ้น และพัฒนาสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างตรงจุด และเป็นไปหลักประสาทวิทยา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม Fast ForWord นี้เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงกว่า 55 ประเทศทั่วโลกว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างแท้จริง 

 

'' ฝึกเพียงแค่ 40-60 ชั่วโมง แต่สามารถให้ผลลัพธ์ เหมือนฝึกทักษะภาษา และการอ่านมาแล้ว 1-2 ปี และเมื่อฝึกแล้วให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และถาวรต่อตัวผู้ใช้ "

 

และเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เรียน และผู้ใช้โปรแกรมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย

 

 


 โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร? 


โปรแกรมนี้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายระดับ และหลากหลายความต้องการ ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาให้กับผู้ใช้แต่ละคนแบบรายบุคคลได้อย่างตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น

 

 

 ผู้ที่ต้องการฝึกฝน และพัฒนาภาษาอังกฤษ 


โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง และการอ่านขั้นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูง ซึ่งโปรแกรมนี้จะฝึกไวยากรณ์ และคำศัพท์อย่างเข้มข้นให้กับคุณ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาโดยมีพื้นฐานทางภาษาที่แข็งแกร่ง เพื่อการต่อยอดการเรียนภาษาในระดับสูงอย่างมั่นคง

 


 ผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่าน 


คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน จะต้องฝึกฟัง และอ่านมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 10-30 เท่า เพื่อให้พวกเขาสามารถอ่านได้เทียบเท่ากับเด็กคนอื่น ๆ ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการในการพัฒนาการฟัง และอ่านได้อย่างตรงจุด โดยเข้าไปแก้ไขปัญหาจากต้นตอ ซึ่งผลลัพธ์ที่เด็กจะได้ก็คือ  

 • การประมวลผลเสียงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น
 • มี Working memory คงทน ยั่งยืน และมีสมาธิจดจ่อกับการฟังมากยิ่งขึ้น
 • สามารถรับรู้เสียง และการออกเสียงได้อย่างเที่ยงตรง
 • ช่วยพัฒนาในเรื่องการเรียงลำดับ และจัดลำดับความสำคัญของเสียงที่ได้ยิน
 • เพิ่มพูนคำศัพท์เชิงวิชาการ และช่วยให้เข้าใจไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้ดี

 


 ผู้ที่มีอาการ Dyslexia (บกพร่องในการใช้ภาษา และการอ่าน) 

 
ผู้ที่มีอาการ Dyslexia  จะมีความผิดปกติของการได้ยิน โดยจะมีจุดอ่อนอยู่ที่การประมวลผลเสียงที่ได้ยินเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยจะค่อย ๆ เข้าไปพัฒนา แล้วกระตุ้นให้สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การอ่าน และการใช้ภาษาถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนเกิดการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาตั้งแต่ความสามารถระดับพื้นฐานของสมอง

 

และเมื่อมีการทดลองใช้โปรแกรม Fast ForWord กับผู้ที่มีอาการ Dyslexia ผลปรากฎว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการ Dyslexia อ่าน และใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง

 

 


https://www.brainfit.co.th/sites/default/files/-----FFw.gif

 

จากภาพตัวอย่างการทำงานของสมองขณะที่เด็กมีการใช้ภาษา และอ่านหนังสือ 

 • ภาพแรกจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กปกติ
 • ภาพที่สองแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia
 • ภาพที่สามแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia หลังจากใช้โปรแกรม Fast ForWord®  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

 

จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการทำงานของสมองด้านการฟัง และการใช้ภาษาซึ่งเป็นส่วนที่ชื่อว่า Angular Gyrus หรือรอยนูนแองกูลาร์ ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้อ่าน และเขียนลงไป ที่แสดงอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนั้น ในเด็กปกติจะแสดงการทำงานของสมองส่วนนี้ขณะทำการอ่านหนังสือ
 


แต่ในเด็กที่มีอาการ Dyslexia สมองส่วนนี้จะไม่ปรากฏการทำงานขณะที่อ่าน ทำให้เด็กที่มีอาการนี้ ไม่สามารถอ่านสิ่งที่เห็น แล้วประมวลผลออกมาได้ แต่หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  สมองส่วน Angular Gyrus ก็ปรากฏการทำงานของสมองส่วนนี้ออกมาให้เห็น และเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีอาการ Dyslexia เด็กที่มีอาการ Dyslexia ที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  มีการทำงานของสมองส่วนนี้ที่มากกว่า


 
โดยโปรแกรมจะเข้าไปพัฒนาในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ช่วยในการปรับปรุงการประมวลผลเสียง 
 • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ (ธรรมชาติของการออกเสียง และการเปล่งเสียงพูด), การออกเสียงและการถอดรหัสเป้าหมาย, การจดจำคำศัพท์ไวยากรณ์และความเข้าใจ
 • สนับสนุนการอ่านด้วยปากเปล่าเพื่อสร้างความคล่องแคล่ว (เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความไม่แน่ใจในการอ่านมากที่สุด!)

 

 

 นักเรียนการศึกษาพิเศษ (Special Education)

โปรแกรมจะช่วยกำหนดเป้าหมายที่เป็นอุปสรรคของการอ่าน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในจุดนั้นให้ดีขึ้น

 

โดยโปรแกรม Fast ForWord ได้รับการรับรองจาก the Council of Administrators of Special Education (CASE) ว่าโปรแกรม Fast ForWord นั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาความจำ สมาธิ และการประมวลผลให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ หรือ ADD และ ADHD เนื่องจากโปรแกรมจะช่วยให้เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง!

 

ทุกการเรียนรู้เริ่มมาจากสมอง ดังนั้นการมีสมองที่ดี และมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

โปรแกรม Fast ForWord สามารถช่วยพัฒนาสมองของคุณให้ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เพราะโปรแกรม Fast ForWord นั้นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเริ่มจากสมองได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมองด้านการอ่าน และการใช้ภาษาได้อย่างยั่งยืน

 

 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม คลิก

----------------------------------------------

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี
รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!
ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769
LINE: @brainfit_th

 

 

Contact Us

If you would like to have your child attend our course, or you would simply like more information, please contact us today.

BrainFit Studio Thailand 2nd floor, Ploenchit Center,
Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110BTS Ploenchit Station Exit 4