เก่งคณิตศาสตร์ อย่างแท้จริง!

 

เก่งคณิตศาสตร์ อย่างแท้จริง!

 

 • เรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่เข้าใจ
 • เห็นโจทย์เลขแล้วเบือนหน้าหนี
 • ไม่ชอบคิด ไม่ชอบคำนวณ
 • ไม่สามารถนำเอาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้


เด็ก ๆ ที่คุณรัก กำลังประสบกับเหตุการณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้อยู่หรือเปล่า? 

ถ้าใช่ นั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า พวกเขากำลัง " เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างผิดทาง " อยู่ก็เป็นได้…

 

สมการทางคณิตศาสตร์

 

เด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่มักได้เรียนรู้ หรือถูกสอนให้เข้าใจเกี่ยวกับทักษะเชิงตัวเลข หรือคณิตศาสตร์ด้วยการท่องจำตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งการเรียนรู้ หรือการสอนในรูปแบบนี้ เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจคณิตศาสต์แบบนามธรรม คือไม่สามารถเห็น หรือจับต้องได้ แถมยังเป็นการเรียนรู้ทักษะเชิงตัวเลข หรือคณิตศาตร์ที่ไม่ได้ปูพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จากต้นตอ หรือพื้นฐานที่แท้จริง 

 

หากเด็ก ๆ ยังคงได้รับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ พวกเขาก็อาจจะแก้ไขโจทย์ปัญหา หรือสมการทางคณิตศาสตร์ตามสูตร หรือแบบแผนที่เรียนมาได้  แต่อาจจะไม่สมารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการพลิกแผลงแก้ไขโจทย์ปัญหา ที่มีความยาก ซับซ้อน หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยท่องจำมาได้...

 

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่าแท้จริงให้กับพวกเขา ควรให้เด็ก ๆ เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์จาก “ การมองภาพ (visual-spatial) 

 

ซึ่งการมองภาพในที่นี้คือ การมองคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปภาพ (การกะปริมาณ ตำแหน่ง และขนาด) หรือเป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้องได้แทน แล้วค่อย ๆ เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เช่นตัวเลข โดยการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการนี้จะทำให้เด็ก ๆ ...

 • เก่งคณิตศาสตร์ ได้อย่างแท้จริง!
 • มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจำนวน และตัวเลข!!
 • คิดพลิกแพลงแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น!!! 

 

ทดลองเรียนฟรี

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ 

 

สมองของเราทำงานด้วยระบบ Distributed networks หรือเรียกว่า เครือข่ายแบบกระจาย เมื่อเราต้องแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณจะสว่างขึ้น และส่งสัญญาณเชื่อมโยงหากันผ่านทางเดินของกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมอง ซึ่งอยู่ในส่วนของหน้าท้อง และหลังของเรา เพื่อทำการสื่อสาร และรับส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราได้พบเจอ  

 

ภาพถ่ายสมองได้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่การที่เราคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์แทน เช่น 15x42 =?  สมองที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นก็สว่างขึ้นมา เมื่อมันสว่างขึ้น นั้นหมายความว่าสมองส่วนนี้ก็ถูกใช้งานเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ด้วยเหมือนกัน

 

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะขอนำภาพจำลองการทำงานของสมองภาพนี้มาอธิบายให้คุณฟัง...

 

สมองส่วนที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

 

 •  สมองส่วนสีเขียว  : ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณแบบมิติสัมพันธ์  โดยจะรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาณ ระยะทาง รูปทรง และตำแหน่งต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน

 

 •  สมองส่วนสีส้ม  : ประมวลผลข้อมูลตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ภาพ

 

 •  สมองส่วนสีม่วง  : ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิ และการจดจ่อ รวมถึงแยก ความเหมือน-ความต่าง ของสิ่งที่เห็น

 

 •  สมองส่วนสีแดงในสมองส่วนหน้า  : สมองส่วนี้มีหน้าที่ดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังสมอง มาใช้ ยกตัวอย่างเช่นการอ่านโจทย์ จดจำตัวแปรหลาย ๆ ตัว แล้วนำมาวิเคราะห์ คำนวนเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหา (Working Memory

 

 •  สมองส่วนสีแดงรูปเกือกม้า  : ทำหน้าที่จดจำข้อมูล และะการดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกกับเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่นการท่องสูตรคูณ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็สามารถดึกข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการคำนวนได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

การทำงานของสมองส่วนสีเขียว 

สมองส่วนสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของ Dorsal visual pathway โดยสมองส่วนนี้มีบทบาทเป็นอย่างมาก เมื่อใดก็ตามที่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่คิดคำนวณเกี่ยวกับการแสดงแทนปริมาณด้วยภาพ หรือแสดงแทนปริมาณเชิงพื้นที่ สมองตรงส่วนนี้จะถูกใช้งานทันที

 

 

การทำงานของสมองส่วนสีส้ม สีแดง และสีม่วง 

มีงานวิจัยหนึ่ง ได้ทำการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 8-14 ปี พบว่า... เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น สมองส่วนที่เป็นสีส้ม ของเด็กจะพัฒนาขึ้นมา โดยสมองส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Ventral visual pathway ซึ่งเป็นทางเดินของกระแสประสาทที่เกี่ยวข้อมกับการมองที่อยู่ในส่วนหน้าท้องของเรา 

 

และการพัฒนาของสมองส่วนนี้ส่งผลให้เด็ก ๆ สามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นภาพ กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และเชียวชาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงสมองส่วนนี้ยังมีการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างสมองส่วนสีม่วง และสมองส่วนที่เป็นสีแดง เพื่อให้เราสามารถจดจ่อ และนำเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วมาแก้ไขสถานการณ์ หรือโจทย์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย! 

ทดลองเรียนฟรี

 

ตัวอย่างการทำงานร่วมกันของสมองทุก ๆ ส่วน 

 

 • เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลตัวเลขหลาย ๆ ตัว มาจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้แสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง หรือกราฟ เมื่อนั้นสมองส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะส่งสัญญาณรับส่งข้อมูลกันผ่านทางเดินกระแสประสาท Dorsal และVentral visual pathway เพื่อทำให้เรามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และทำให้งานนี้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นั้นเอง

 

 • ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ เด็กอายุ 8 ปี กำลังแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนข้อหนึ่งอยู่ จากตัวเลขเชิงสัญลักษณ์(เช่น 1, 2, 3,…) พบว่า...  ในขณะที่เด็กกำลังแก้ไขสมการตามที่ได้รับมอบหมายอยู่นั้น สมองส่วนที่แปลงสัญญาณตัวเลขเป็นสัญญาณภาพ ก็ปรากฎขึ้นมา เพื่อแสดงภาพการนับนิ้วในหัวของเด็ก แม้เด็กคนนั้นจะไม่ได้ยกมือขึ้นมาเพื่อนับนิ้วเลยก็ตาม 

 

 • แม้แต่การคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น อย่างระดับมัฐยม และมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์จากการมองภาพ หรือจากสิ่งของต่าง ๆ ที่เห็นจริง แล้วนำสิ่งที่ได้เห็นมาเชื่อมโยงกับภาพเชิงสัญลักษณ์เช่นตัวเลข ก็สามารถกำหนดการประสบผลสำเร็จในห้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน โดยพบว่า... เด็กที่มีการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการมองภาพ แล้วเชื่อมค่อย ๆ นำภาพที่เห็นมาเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์เชิงคณิตศาสตร์ จะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ มากกว่าเด็กที่ฝึกฝนด้วยการใช้วิธีท่องจำตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา คงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่า... “ การคิดคำนวณเชิงคณิตศาสร์ของคนเรา มีพื้นฐานมากจากการประมวลผลด้วยภาพ เนื่องจากในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม สมองที่เกี่ยวข้องกับการมองจะแสดงการทำงานขึ้นมาทันที เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

ดังนั้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงคณิตศาสตร์ของพวกเขาจากต้นตอ หรือพื้นฐาน อย่างแท้จริง และได้รับการพัฒนาสมองส่วนที่ใช้คิดคำนวณอย่างตรงจุด Zorbit’s Math Adventure ช่วยคุณได้!

 

 

โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์

 

Zorbit’s Math Adventure เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาขึ้นมา เพื่อพัฒนาสมองทั้ง 5 ส่วนที่ใช้ในการคิดคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างตรงจุด ถูกหลักพัฒนาการอย่างแท้จริง ผ่านรูปแบบเกมที่มีความสนุกสนาน และหลากหลาย! 

 

 

ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านแนวคิด

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ตามหลักพัฒนาการ

 

เชื่อมโยงสิ่งที่จับต้องได้(จำนวน ปริมาณ พื้นที่) กับภาพที่เห็น แล้วเชื่อมโยงภาพที่เห็นเข้ากับสัญลักษณ์ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ จะรู้ที่มาที่ไปของจำนวนทางคณิตศาสตร์ แล้วสามารถนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ คิดพลิกแผลงกลับไปกลับมาระหว่าง สิ่งที่จับต้องได้ รูปภาพ และสัญลักษณ์ เพื่อนำไปสู้การแก้ไขโจทย์ปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และแปลกใหม่ได้ในที่สุด!

 

 

Zorbit’s Math Adventure เหมาะสำหรับใคร?

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

ให้ Zorbit’s Math Adventure เป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ

แล้วการเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป! จนคุณต้องร้องว๊าวให้กับผลลัพธ์ของมัน!!

แค่เล่นเกมก็เก่งคณิตศาสตร์ได้

 

เก่งคณิตศาสตร์

 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมมูลเพิ่มเติม หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่!

LINE: @brainfit_th


จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4