เก่งคณิตศาสตร์ อย่างแท้จริง!

 

เก่งคณิตศาสตร์ อย่างแท้จริง!

 

 • เรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่เข้าใจ
 • เห็นโจทย์เลขแล้วเบือนหน้าหนี
 • ไม่ชอบคิด ไม่ชอบคำนวณ
 • ไม่สามารถนำเอาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้


เด็ก ๆ ที่คุณรัก กำลังประสบกับเหตุการณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้อยู่หรือเปล่า? 

ถ้าใช่ นั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า พวกเขากำลัง " เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างผิดทาง " อยู่ก็เป็นได้…

 

สมการทางคณิตศาสตร์

 

เด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่มักได้เรียนรู้ หรือถูกสอนให้เข้าใจเกี่ยวกับทักษะเชิงตัวเลข หรือคณิตศาสตร์ด้วยการท่องจำตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งการเรียนรู้ หรือการสอนในรูปแบบนี้ เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจคณิตศาสต์แบบนามธรรม คือไม่สามารถเห็น หรือจับต้องได้ แถมยังเป็นการเรียนรู้ทักษะเชิงตัวเลข หรือคณิตศาตร์ที่ไม่ได้ปูพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จากต้นตอ หรือพื้นฐานที่แท้จริง 

 

หากเด็ก ๆ ยังคงได้รับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ พวกเขาก็อาจจะแก้ไขโจทย์ปัญหา หรือสมการทางคณิตศาสตร์ตามสูตร หรือแบบแผนที่เรียนมาได้  แต่อาจจะไม่สมารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการพลิกแผลงแก้ไขโจทย์ปัญหา ที่มีความยาก ซับซ้อน หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยท่องจำมาได้...

 

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่าแท้จริงให้กับพวกเขา ควรให้เด็ก ๆ เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์จาก “ การมองภาพ (visual-spatial) 

 

ซึ่งการมองภาพในที่นี้คือ การมองคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปภาพ (การกะปริมาณ ตำแหน่ง และขนาด) หรือเป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้องได้แทน แล้วค่อย ๆ เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เช่นตัวเลข โดยการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการนี้จะทำให้เด็ก ๆ ...

 • เก่งคณิตศาสตร์ ได้อย่างแท้จริง!
 • มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจำนวน และตัวเลข!!
 • คิดพลิกแพลงแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น!!! 

 

ทดลองเรียนฟรี

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ 

 

สมองของเราทำงานด้วยระบบ Distributed networks หรือเรียกว่า เครือข่ายแบบกระจาย เมื่อเราต้องแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณจะสว่างขึ้น และส่งสัญญาณเชื่อมโยงหากันผ่านทางเดินของกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมอง ซึ่งอยู่ในส่วนของหน้าท้อง และหลังของเรา เพื่อทำการสื่อสาร และรับส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราได้พบเจอ  

 

ภาพถ่ายสมองได้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่การที่เราคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์แทน เช่น 15x42 =?  สมองที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นก็สว่างขึ้นมา เมื่อมันสว่างขึ้น นั้นหมายความว่าสมองส่วนนี้ก็ถูกใช้งานเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ด้วยเหมือนกัน

 

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะขอนำภาพจำลองการทำงานของสมองภาพนี้มาอธิบายให้คุณฟัง...

 

สมองส่วนที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

 

 •  สมองส่วนสีเขียว  : ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณแบบมิติสัมพันธ์  โดยจะรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาณ ระยะทาง รูปทรง และตำแหน่งต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน

 

 •  สมองส่วนสีส้ม  : ประมวลผลข้อมูลตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ภาพ

 

 •  สมองส่วนสีม่วง  : ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิ และการจดจ่อ รวมถึงแยก ความเหมือน-ความต่าง ของสิ่งที่เห็น

 

 •  สมองส่วนสีแดงในสมองส่วนหน้า  : สมองส่วนี้มีหน้าที่ดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังสมอง มาใช้ ยกตัวอย่างเช่นการอ่านโจทย์ จดจำตัวแปรหลาย ๆ ตัว แล้วนำมาวิเคราะห์ คำนวนเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหา (Working Memory

 

 •  สมองส่วนสีแดงรูปเกือกม้า  : ทำหน้าที่จดจำข้อมูล และะการดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกกับเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่นการท่องสูตรคูณ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็สามารถดึกข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการคำนวนได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

การทำงานของสมองส่วนสีเขียว 

สมองส่วนสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของ Dorsal visual pathway โดยสมองส่วนนี้มีบทบาทเป็นอย่างมาก เมื่อใดก็ตามที่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่คิดคำนวณเกี่ยวกับการแสดงแทนปริมาณด้วยภาพ หรือแสดงแทนปริมาณเชิงพื้นที่ สมองตรงส่วนนี้จะถูกใช้งานทันที

 

 

การทำงานของสมองส่วนสีส้ม สีแดง และสีม่วง 

มีงานวิจัยหนึ่ง ได้ทำการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 8-14 ปี พบว่า... เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น สมองส่วนที่เป็นสีส้ม ของเด็กจะพัฒนาขึ้นมา โดยสมองส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Ventral visual pathway ซึ่งเป็นทางเดินของกระแสประสาทที่เกี่ยวข้อมกับการมองที่อยู่ในส่วนหน้าท้องของเรา 

 

และการพัฒนาของสมองส่วนนี้ส่งผลให้เด็ก ๆ สามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นภาพ กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และเชียวชาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงสมองส่วนนี้ยังมีการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างสมองส่วนสีม่วง และสมองส่วนที่เป็นสีแดง เพื่อให้เราสามารถจดจ่อ และนำเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วมาแก้ไขสถานการณ์ หรือโจทย์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย! 

ทดลองเรียนฟรี

 

ตัวอย่างการทำงานร่วมกันของสมองทุก ๆ ส่วน 

 

 • เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลตัวเลขหลาย ๆ ตัว มาจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้แสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง หรือกราฟ เมื่อนั้นสมองส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะส่งสัญญาณรับส่งข้อมูลกันผ่านทางเดินกระแสประสาท Dorsal และVentral visual pathway เพื่อทำให้เรามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และทำให้งานนี้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นั้นเอง

 

 • ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ เด็กอายุ 8 ปี กำลังแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนข้อหนึ่งอยู่ จากตัวเลขเชิงสัญลักษณ์(เช่น 1, 2, 3,…) พบว่า...  ในขณะที่เด็กกำลังแก้ไขสมการตามที่ได้รับมอบหมายอยู่นั้น สมองส่วนที่แปลงสัญญาณตัวเลขเป็นสัญญาณภาพ ก็ปรากฎขึ้นมา เพื่อแสดงภาพการนับนิ้วในหัวของเด็ก แม้เด็กคนนั้นจะไม่ได้ยกมือขึ้นมาเพื่อนับนิ้วเลยก็ตาม 

 

 • แม้แต่การคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น อย่างระดับมัฐยม และมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์จากการมองภาพ หรือจากสิ่งของต่าง ๆ ที่เห็นจริง แล้วนำสิ่งที่ได้เห็นมาเชื่อมโยงกับภาพเชิงสัญลักษณ์เช่นตัวเลข ก็สามารถกำหนดการประสบผลสำเร็จในห้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน โดยพบว่า... เด็กที่มีการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการมองภาพ แล้วเชื่อมค่อย ๆ นำภาพที่เห็นมาเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์เชิงคณิตศาสตร์ จะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ มากกว่าเด็กที่ฝึกฝนด้วยการใช้วิธีท่องจำตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา คงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่า... “ การคิดคำนวณเชิงคณิตศาสร์ของคนเรา มีพื้นฐานมากจากการประมวลผลด้วยภาพ เนื่องจากในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม สมองที่เกี่ยวข้องกับการมองจะแสดงการทำงานขึ้นมาทันที เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

ดังนั้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงคณิตศาสตร์ของพวกเขาจากต้นตอ หรือพื้นฐาน อย่างแท้จริง และได้รับการพัฒนาสมองส่วนที่ใช้คิดคำนวณอย่างตรงจุด Zorbit’s Math Adventure ช่วยคุณได้!

 

 

โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์

 

Zorbit’s Math Adventure เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาขึ้นมา เพื่อพัฒนาสมองทั้ง 5 ส่วนที่ใช้ในการคิดคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างตรงจุด ถูกหลักพัฒนาการอย่างแท้จริง ผ่านรูปแบบเกมที่มีความสนุกสนาน และหลากหลาย! 

 

 

ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านแนวคิด

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ตามหลักพัฒนาการ

 

เชื่อมโยงสิ่งที่จับต้องได้(จำนวน ปริมาณ พื้นที่) กับภาพที่เห็น แล้วเชื่อมโยงภาพที่เห็นเข้ากับสัญลักษณ์ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ จะรู้ที่มาที่ไปของจำนวนทางคณิตศาสตร์ แล้วสามารถนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ คิดพลิกแผลงกลับไปกลับมาระหว่าง สิ่งที่จับต้องได้ รูปภาพ และสัญลักษณ์ เพื่อนำไปสู้การแก้ไขโจทย์ปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และแปลกใหม่ได้ในที่สุด!

 

 

Zorbit’s Math Adventure เหมาะสำหรับใคร?

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

ให้ Zorbit’s Math Adventure เป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ

แล้วการเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป! จนคุณต้องร้องว๊าวให้กับผลลัพธ์ของมัน!!

แค่เล่นเกมก็เก่งคณิตศาสตร์ได้

 

เก่งคณิตศาสตร์

 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมมูลเพิ่มเติม หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่!

LINE: @brainfit_th


จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

Contact Us

If you would like to have your child attend our course, or you would simply like more information, please contact us today.

BrainFit Studio Thailand 2nd floor, Ploenchit Center,
Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110BTS Ploenchit Station Exit 4